یاسر ابراهیمیان قاجاری

پل ارتباطی با شما

قانون نظام مهندسی و شیوه نامه اجرایی

به نام خدا

در این پست می توانید به فایلی دست یابید که شامل مطالب زیر به همراه آخرین اصلاحات و به روز شده در 1390 می باشد:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
 • آیین نامه اجرایی مصوب 1375
 • آیین نامه ماده 4 مصوب 1374
 • آیین نامه ماده 27 مصوب 1379
 • آیین نامه ماده 28 مصوب 1379
 • آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وظایف نقشه بردار در نظام مهندسی معدن

به نام خدا

   اقدامات مربوط به اجرای قانون معادن شامل تعیین موقعیت حدود، ثبت و ضبط، کنترل و رفع تعارضات محدوده ها و پروانه های عملیات معدنی، اندازه گیری احجام برداشت مواد معدنی و باطله، تعیین موقعیت های انباشت مواد و کنترل جابجائی های سطح زمین مستلزم عملیات نقشه برداری است. نظر به ضرورت عملیات نقشه برداری در کلیه مراحل فعالیت های معدنی و برپایه مفاد قانون نظام مهندسی معدن، نقشه برداری یکی از رشته های اصلی در فعالیت های معدنی محسوب می شود.
سرفصل های خدمات نقشه برداری در هر یک از مراحل فعالیت های معدنی به شرح زیر است:

1- در خواست صدور پروانه اکتشاف
- تعیین مختصات و مشخص کردن حدود مورد درخواست متقاضی اکتشاف به سفارش وی، روی نقشه های مربوط طبق ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون معادن.
ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است .

2- بررسی درخواست صدور پروانه اکتشاف
2-1 - مشخص کردن محدوده مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف در آرشیو ثبت محدوده های معدنی در وزارت بصورت نرم افزاری و روی کالک طبق ماده۶ آئین نامه اجرائی قانون معادن.
ماده6 - اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرایى تعیین خواهد شد.
تبصره 1- اکتشاف حین بهره بردارى نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى کشف دارنده پروانه بهر هبردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد.
تبصره 2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.
تبصره 3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره 4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.
2-2 - بررسی و رفع تداخل احتمالی با پروانه های موجود مجاور و تعیین محدوده آزاد قابل واگذاری.

3- میله گذاری
3-1 - انجام عملیات میله گذاری موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون معادن و مشخص کردن محدوده آزاد قابل واگذاری روی زمین و معرفی آن به متقاضی صدور پروانه اکتشاف طبق ضوابط و مقررات مربوط، برحسب دستور وزارت یا سفارش متقاضی.
ماده 8- دارندگان گواهى کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره بردارى معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره- در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد.

4- تهیه طرح اکتشاف
4-1 - تهیه نقشه های مورد نیاز برای طرح اکتشاف موضوع تبصره ذیل ماده ۸آئین نامه اجرائی قانون معادن، به سفارش متقاضی.

5- پی جوئی و اکتشاف عمومی
5-1 - هماهنگی در انتخاب مقیاس، روش و دستگاههای اندازه گیری با توجه به ویژگی های طرح و دقت های مورد نیاز.
5-2 - تهیه مدارک، عکس ها و نقشه های مورد نیاز.
5-3 - تعیین نقاط مورد پی جوئی روی عکس های هوائی و ماهواره ای و نقشه ها، طبق روش و با دستگاه های موضوع بند ۵-۱.
5-4 - تعیین موقعیت نقاط مورد پی جوئی و حصول اطمینان از قرار گرفتن آنها در داخل محدوده.
5-5 - جمع آوری اطلاعات موقعیتی و توصیفی نقاط به منظور استفاده در مراحل بعدی اکتشاف.
5-6 - تهیه نقشه اطلاعات گردآوری شده در مقیاس انتخاب شده.
5-7- تهیه گزارش.

6- اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی
1-6 هماهنگی در انتخاب مقیاس، روش و دستگاههای اندازه گیری با توجه به ویژگیهای طرح و دقت های مورد نیاز.
2-6 طراحی شبکه نقاط مبنائی و تثبیت آنها طبق دستورالعمل های مربوط.
3-6 اندازه گیری لازم به منظور تعیین مختصات نقاط مبنائی موضوع بند قبل در سیستم مختصات کشوری.
4-6 تهیه شناسنامه نقاط مبنائی.
5-6 تهیه نقشه های توپوگرافی مورد نیاز به مقیاس تعیین شده.
6-6 پیاده کردن محل های حفاری های اکتشافی اعم از ترانشه، چاهک ف اوکلون، چاه تونل و غیره روی زمین طبق طرح و برداشت مجدد آنها پس از انجام عملیات و ترسیم روی نقشه.
7-6 برداشت رخنمون های ماده معدنی و محل استخراج و اکتشاف قبلی و نقاط تکمیلی منظور نشده در طرح و ترسیم آنها روی نقشه مربوط.
8-6 همکاری با کارشناسان اکتشاف در اندازه گیری احجام عملیات انجام شده و برآورد احجام توده کانسار 9-6 همکاری در طراحی راه های دسترسی برای انجام عملیات و پیاده کردن آنها روی زمین.
10-6 تهیه و تکمیل نقشه های نهائی.
11-6 تهیه گزارش.

7- تهیه طرح بهره برداری معدن
1-7 پیاده کردن محدوده پروانه بهره برداری روی زمین.
2-7 تهیه نقشه های توپوگرافی مورد نیاز برای تهیه طرح استخراج معدن و احداث تاسیسات سطحی به مقیاس های لازم.
3-7 برداشت عوارض و ابنیه موجود و ترسیم روی نقشه ها.
4-7 برداشت و ترسیم مقاطع مورد نیاز برای طراحی.
5-7 همکاری در مسیریابی و تهیه طرح راه های ارتباطی و مسیر خطوط لوله و برق رسانی و غیره.
6-7 همکاری در محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی برای تسطیح زمین و ایجاد محوطه ها.

8- احداث و تجهیز معدن
1-8 پیاده کردن و کنترل محدوده های برداشت سطحی و محوطه سازی برای احداث حفاری ها و تاسیسات سطحی.
2-8 پیاده کردن و کنترل محل شروع حفاری های زیرزمینی (چاه های قائم و مایا، تونل های افقی و شیب دار).
3-8 پیاده کردن و کنترل امتداد و شیب و مقاطع حفاری های بازکننده معدن.
4-8 پیاده کردن موقعیت تاسیسات سطحی.
5-8 کنترل نصب تجهیزاتی که باید در موقعیت دقیق قرار گیرند.
6-8 پیاده کردن محدوده نهائی معدن روباز.
7-8 پیاده کردن و کنترل موقعیت و شیب و مقاطع جاده های دسترسی و رمپ ها.

9- استخراج معدن
1-9 پیاده کردن محل های حفاری های زیر زمینی و کارگاه های استخراج بر اساس طرح.
2-9 هدایت و کنترل امتداد، شیب و مقاطع حفاری های زیرزمینی.
3-9 پیاده کردن موقعیت، هدایت و کنترل رمپ ها و پله های استخراجی در معادن روباز بر اساس طرح.
4-9 برداشت مرزهای ماده معدنی و باطله.
5-9 برداشت وضعیت شبکه حفاری ها و کارگاه های استخراج در معادن زیرزمینی و رمپ ها و پله های استخراجی در معادن روباز و ترسیم روی نقشه (افقی و یا قائم) و تهیه مقاطع مورد نیاز در فواصل زمانی معین.
6-9 محاسبه حجم عملیات و حفاری های انجام شده و استخراج ماده معدنی و برداشت باطله.
7-9 اندازه گیری جابجائی ها و نشست سطح زمین بر اثر عملیات استخراجی.

10- طرح های صنایع معدنی
1-10 همکاری در مرحله مطالعات مکان یابی و جانمائی محل اجرای طرح.
2-10 گردآوری نقشه های موجود از محل اجرای طرح.
3-10 طراحی شبکه نقاط مبنائی و تثبیت آنها طبق دستورالعمل های مربوط.
4-10 اندازه گیری های لازم به منظور تعیین مختصات نقاط مبنائی موضوع بند قبل در سیستم مختصات کشوری.
5-10 تهیه شناسنامه نقاط مبنائی.
6-10 تهیه نقشه های توپوگرافی مورد نیاز به مقیاس تعیین شده.
7-10 گردآوری اطلاعات مربوط به خطوط لوله و مسیرهای نیرورسانی و مخابرات و ترسیم روی نقشه.
8-10 تهیه مقاطع در صورت لزوم.
9-10 محاسبه حجم عملیات خاکی برای تسطیح زمیت یا ایجاد محوطه های لازم برای احداث ابنیه و تاسیسات.
10-10 پیاده کردن موقعیت سازه ها و تاسیسات روی زمین بر اساس طرح.
11-10 کنترل اجرای سازه ها و نصب تاسیسات و تجهیزات.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مقدمه ای بر GIS

به نام خدا

هراندازه بشر در پروژه های عمرانی از تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان یک اهرم موثر برای افزایش دقت سود ببرد،به همان اندازه دارای دید بهتروافزایش قدرت جهت اخذ تصمیم گیریهای مناسب تر گردید در نتیجه این امر به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر سازمانها در کسب اطلاعات و منابع اطلاعاتی،کمک می کند.  اطلاعاتی به عنوان یک اهرم موثر برای افزایش دقت سود ببرد،به همان اندازه دارای دید بهتروافزایش قدرت جهت اخذ تصمیم گیریهای مناسب تر گردید در نتیجه این امر به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر سازمانها در کسب اطلاعات و منابع اطلاعاتی،کمک می کند. بسیاری از تصمیم گیریها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاص جغرافیایی مربوط می باشد.در نتیجه وجود یک سیستم اطلاعات جغرافیایی هوشمند می تواند کمک اساسی به مدیران در اخذ تصمبمات بهینه ایفا کند.

تعریفGIS:

 مجموعه ساخت یافته ای متشکل ازسخت افزار،  نرم افزار، متدها، داده ها و طراحی های شخصی برای تهیه، ذخیره سازی، به هنگام سازی، بازیافت، حفظ ونگهداری، تجزیه وتحلیل و نمایش موثر اشکال مختلف زمین مرجع می باشد.

 توانایی علم GIS:

 GIS  تکنولوژیی است که در همه علوم کاربرد دارد.زمانی که با اطلاعات مربوط به مکان کار می کنیم، GISباعث افزایش قدرت مشکلات روزمره مهندسی می شود.با استفاده از GIS می توان حوادث شهری را آنالیز نمود یا خریدهای مشتریان را ردیابی کرد ،حمل و نقل را در بهترین مسیرها انجام دادفبهترین مکان را برای یک سد انتخاب کرد وبسیاری موارد دیگر که قادر به بیان آن نیستیم.

چرا از  GISاستفاده می کنیم؟

- نگهداری وبازیابی حجم بزرگی از داده ها به صورت سریعتروموثرتر ممکن می گردد.

- داده ها به فرمی در می آیند که از نظر فیزیکی فشرده تراز نقشه های کاغذ می باشد.

- برای هر آنالیز،داده های فضایی گوناگون واطلاعات توصیفی مربوط به هر یک از آنها خیلی سریع با هم تلفیق می شوند.

- اطلاعات جدید تولید می شود.

- غیره

اجزای GIS:

 پنج جزئ اصلی که در یک GISموفق وجود دارند:

- سخت افزار

- نرم افزار

-داده

-اشخاص

- متدها

داده:

مهمترین جز GISاست.

 -داده 70الی80درصد وقت وهزینه را شامل می شود.

نرم افزار:

  عبارتست ازنرم افزار کامپیوتری که عملیات وابزار اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی،آنالیز ونمایش اطلاعات جغرافیایی راتامین می کند.

سخت افزار:

- در واقع همان کامپیوترهایی است که GISبرروی آن کار می کند ومی تواند یکp تنها ویا مجموعه ای از کامپیوترهای متصل به هم توسط یک server مرکزی باشد.

اشخاص:

- افرادی که GISرا اداره می کنند و متدهای آن را توسعه می دهند.متخصصان GISکه سیستم را طراحی می کنند وبرای ان برنامه می نویسند،تحلیل گران وکسانی که سیستم ها را به کار می برند.

متدها:

روش هایی که برای توسعه و اجرای یک GISموفق به کار می روند که وابسته به طبیعت مسائل ونیز مباحث مختلفی است که در اجرای این روش ها به کار می رود.

انوع داده ها در GIS:

1-    داده های مکانی : 

  • برداری
  • رستری

2-    داده های توصیفی

داده های مکانی :

این داده ها شکل گرافیکی ومکان را به ما نشان می دهند مانند نقشه راههاو...

داده های غیر مکانی :

این نوع داده هر چیزی که مربوط به توصیفات باشد را بیان می کند

2 نکته:

1-منظور از داده های جغرافیایی هر دو نوع داده مکانی و غیر مکانی می باشد.

2-تفاوت عمده بین این دو نوع داده در توابع پردازشی می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربرد GIS در مهندسی معدن

به نام خدا

دانلود مقاله کاربرد GIS در معدنکاری

دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت معادن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آیین نامه های نظام مهندسی معدن

به نام خدا

برخی از آیین نامه های نظام مهندسی معدن که مطالعه آن به مهندسین نقشه بردار عضو پیشنهاد می گردد:

دستورالعمل انتخاب هیئت مدیره

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

معماری های مختلف GIS

به نام خدا

با سلام مجدد به همه علاقمندان و کاربران سامانه های اطلاعات مکانی 

در حالت کلی می توان سامانه های اطلاعات مکانی را با چهار معماری کلی پیاده سازی نمود که در توسعه آنها از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود. برای آشنایی شما عزیزان معماری های مختلف و نرم افزارهای مربوط به هرکدام را برایتان در این پست قرار میدهم. با توجه به سابقه 10 ساله ام در پروژه های مختلف با اکثر نرم افزارهای فوق آشنا بوده و سامانه های مختلفی را توسعه داده ام بنابراین اگر سوالی برایتان پیش آمد می توانید با من تماس حاصل فرمایید. معماری های مختلف GIS را می‌ توان در حالت کلی به 4 دسته زیر طبقه بندی نمود:

·        Desktop GIS

·        Server GIS

·        Online GIS

·        Mobile GIS

Desktop GIS:

   برای کاربردهای شخصی استفاده می‌ گردد و تنها روی یک رایانه نصب شده و به عبارتی دیگر GIS تک کاربره می‌ باشد. معمول ترین سیستمهای GIS رومیزی متشکل از رایانه‌ای است که نرم افزارهای زیر روی آن نصب شده باشد:

·        ArcGIS Desktop

·        ArcGIS Explorer

Server GIS:

   Server GIS یک GIS چند کاربره بوده که چندین کاربر همزمان روی یک پایگاه داده با سطوح دسترسی تعریف شده کار می‌ کنند. معماری این نوع GIS یک معماری خادم/مخدوم یا Client\Server می‌ باشد.

GIS را نیز می توان متناسب با اینکه در چه بستری پیاده سازی شده است به موارد زیر طبقه بندی نمود:

-         پیاده سازی GIS تحت شبکه محلی یا LAN

-         پیاده سازی تحت شبکه گسترده یا WAN

-         پیاده سازی تحت اینترنت یا Internet GIS یا Web GIS

   در بین سه معماری فوق سرعت پیاده سازی تحت شبکه محلی بالاتر است نسبت به سایر معماری ها اما محدودیت آن در محلی بودن آن بوده و مطمئنا کاربران و دامنه گسترش آن محدود می باشد.

   برای پیاده سازی GIS در مقیاس بزرگ باید بستر پیاده سازی را WAN یا اینترنت در نظر گرفت که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه توضیح داده می شوند.

مزایای اینترنت نسبت به WAN:

 • عدم نیاز به خرید نرم افزار، چون نیاز به نصب نرم افزار نبوده و همان مرورگر اینترنت به عنوان واسط گرافیکی کاربر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
 • عدم برخورد با مشکلات نصب نرم افزار های قفل شکسته
 • عدم لزوم آشنایی کاربران به صورت حرفه ای با نرم افزارهای GIS
 • امکان دسترسی به داده ها در هرجا و با هر کامپیوتر

 مزایای WAN نسبت به Internet: (مانند شبکه دولت)

1-    سرعت بالاتر WAN نسبت به اینترنت

a.      انجام پردازشها با سرعت بالاتر

b.      خواندن با سرعت بیشتر از پایگاه داده

c.       توانایی هایپرلینک به اسناد با سرعت بالاتر که در محیط اینترنت ابتدا باید فایل دانلود شود و بعد نمایش داده شود

2-    بومی بودن

a.      عدم مشکلات License

b.      عدم قطع شدن توسط دشمنان در حالیکه اینترنت ممکن است روزی قطع شود

3-    امنیت بسیار بالاتر

a.      توسط متخصصان دولت بسیار روی این موضوع کار شده و امنیت آن قابل مقایسه با اینترنت که توسط افراد غیربومی توسعه داده شده نیست.

b.      قابل دسترس تنها سازمانهای دولتی است و در در دسترس عموم نیست

4-    کلیه مزایایی که Windows Application  نسبت به Web Application دارد.

a.      سازگاری بیشتر با سیستم عامل

b.      وجود ابزارها و کنترلهای بیشتر برای توسعه

c.       قابلیت استفاده از نرم افزارهای موجود GIS ای

5-     حمایت از محصولات ملی در حوزه نرم افزار

Online GIS:

   این یک نوع خاصی از GIS است که توسط شرکت ESRI توسعه داده شده است. در این نوع GIS کاربران مختلف GIS در سراسر دنیا می‌ توانند داده های جغرافیایی، ابزار و برنامه های کاربردی را به اشتراک گذاشته و مورد استفاده قرار دهند. اکثر داده ها و برنامه ها توسط شرکت ESRI فراهم شده که برای کاربران دارای مجوز قابل دسترس می‌ باشد. برای پیاده سازی Online GIS باید از نرم افزارهای زیر استفاده نمود:

·        ArcGIS Online Sharing

·        ArcGIS Map Services

·        ArcGIS Task Services

·        ArcGIS Web Mapping

Mobile GIS:

   به زبان ساده به هر نوع استفاده از GIS در محیط Mobile گویند. بنابراین Mobile GIS می‌ تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد. در این نوع GIS مخابرات هم به عنوان مولفه ای به عنوان یکی از اجزای مهم سیستم شناخته می‌ شود که در واقع بستر ارتباطی بین خادم و مخدوم می‌ باشد. نرم افزارهای GIS مورد استفاده در این نوع GIS به شرح زیر می‌ باشد:

·        ArcGIS Mobile

·        ArcPAd

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ُSDI چیست؟

به نام خدا

SDI چیست؟

SDI مخفف Spatial Data InfraStructure یا زیر ساخت داده مکانی می باشد. زیرساخت داده مکانی (SDI) سعی بر ایجاد محیطی دارد که در آن تمام تولید کنندگان داده های مکانی در سایه مشارکت و همکاری با یکدیگر و استفاده بهینه از فناوریهای موجود لایه های اطلاعاتی مورد نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی را تولید کرده و با به اشتراک گذاری آنها امکان دسترسی و استفاده از آنها را برای کاربران فرآهم سازد. هدف زیرساخت داده مکانی ایجاد محیطی جهت تسهیل و هماهنگ سازی امر تبادل و به اشتراک گذاری داده های مکانی می‌باشد. برای توسعه SDI باید کلیه عوامل اجتماعی، فنی، سازمانی و قانونی در نظر گرفته شود. علاوه بر این در کنار راهبردهای SDI، راهبردهای تعاون و مشارکت و راهبردهای هماهنگی باعث موفقیت در استفاده از سامانه‌های اطلاعات مکانی می‌شود. استفاده از SDI مزایای بسیار زیادی دارد که مهمترین آن کاهش هزینه های ناشی از تولید داده های تکراری و دسترسی به داده های با دقتی استاندارد و نزدیک به هم می‌باشد.   پیاده سازی SDI می‌تواند در سطوح مختلف جهانی، منطقه‌ای، ملی، استانی، محلی و سازمانی باشد. مراحل پیاده سازی آن عبارتند از:

 • فرهنگ‌سازی
 • بررسی داده‌های موجود (در سازمانهای مختلف)
 • تهیه استاندارد داده‌ها و طراحی پایگاه داده
 • ساخت پایگاه داده
 • طراحی Clearinghouse
 • پیاده سازی عملی SDI

برای پیاده سازی SDI باید تمامی مراحل فوق با دقت انجام شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نکاتی راجع به Web GIS

به نام خدا

 نمایش داده های مکانی بر روی اینترنت یک روش موثر برای کار با داده های مکانی می باشد که نسبت به سیستمهای رومیزی مزایایی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم نیاز به خرید نرم افزار
 • عدم برخورد با مشکلات نصب نرم افزار های قفل شکسته
 • عدم لزوم به آشنایی حرفه ای با نرم افزارهای GIS
 • امکان دسترسی به داده ها در هرجا و با هر کامپیوتر

   تنها مشکلی که ممکن است در کار با داده های مکانی در محیط وب با آن برخورد داشته باشیم سرعت اینترنت می‌باشد که این مشکل امروزه با نسل جدید اینترنتهای پرسرعت حل شده و در تمام دنیا میل به روی آوردن به محیط اینترنت رو به افزایش می‌باشد. علاوه بر بالا رفتن سرعت اینترنت، پیشرفت تکنولوژی در نرم افزارهای توسعه Web GIS نیز تا حد زیادی کار در محیط وب را کارا و راحت نموده است.

متدها، نرم افزارها و تکنولوژی های بسیار زیادی برای توسعه Web GIS وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • MapGuid
 • MapServer
 • ArcIMS
 • ArcWeb
 • ASPMap,ASPMap.Net
 • ArcGIS Server
 • و غیره

   با توجه به اینکه هر کدام از موارد فوق مزایا و معایب خود را دارا می‌باشد، با توجه به بررسی های صورت گرفته که آوردن شرح کامل آن از حوصله گزارش حاضر خارج می‌باشد ArcGIS Server به عنوان نرم افزار بهینه برای راه اندازی یک Web GIS خوب و کارا پیشنهاد می‌گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Sensor Web GIS

تخمین بخار آب معلّق بوسیله اندازه گیری های GPS در محیط Sensor Web جهت پایش تغییرات آب و هوایی ناگهانی

 به منظور تعیین میزان بارندگی، یکی از پارامترهای مهم بررسی میزان بخار آب موجود در اتمسفر است. میزان بخار آب موجود در اتمسفر را می توان با روش های مختلفی از جمله تخمین مقدار بخار آب از شبکه ایستگاه های دائمی GPS، استفاده از Radiosonde و ماهواره های آب و هواشناسی محاسبه نمود. به منظور دسترسی به مشاهدات Real Time، شبکه سنسورهای GPS و Radiosonde را می توان در یک چارچوب تحت عنوان Sensor Web دسته بندی نمود. چارچوب Sensor Web زیر ساخت سایبر را با معماری سرویس گرا ترکیب کرده و به شبکه سنسورهای نامتجانس اجازه دسترسی، جستجوی داده، مدیریت و تحلیل مشاهدات را می دهد. استفاده از واسط های استاندارد در محیط داده، کمترین نیاز را به نرم افزار های مدیریت، بارزسازی و آنا لیز انواع مختلف داده ایجاد می نماید. در حال حاضر تکنولوژی سرویس های وب و پیاده سازی نمونه های موفق از آن نشان داده است که سرویس گرایی می تواند به عنوان راه حل عملی و دست یافتنی در طرّاحی سیستمهای جدید و یکپارچه سازی سیستم های بزرگ موجود مطرح گردد. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم تعامل پذیر برای اعلام هشدار پارامتر های هواشناسی و میزان بارش بر اساس سنسورهای مختلف مستقر در وب می باشد. استفاده از استاندارهای باز در طرّاحی (استانداردهای OGC)، تکنولوژی سرویسهای وب ( مانند Windows Communication Foundation) و معماری سرویس گرا، تکنولوژی های جدید در نمایش (مانند AJAX) و مدیریت دسترسی داده ها (مانند ADO.NET) باعث افزایش کارایی سیستم شده است.

واژه های کلیدی:شبکه سنسورهای GPS، سنسورهای هواشناسی، Sensor Web، بخار آّب تعلیق پذیر، معماری سرویس گرا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آموزش نرم افزار تفکیک آپارتمان

به نام خدا

از لینک زیر می توانید به فایلی که حاوی مطالب مفیدی راجع به تفکیک آپارتمان و نرم افزاز آن می باشد دانلود کنید.

آموزش اصول تفکیک آپارتمان و نرم افزار مربوطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰