به نام خدا

در این پست می توانید به فایلی دست یابید که شامل مطالب زیر به همراه آخرین اصلاحات و به روز شده در 1390 می باشد:

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
  • آیین نامه اجرایی مصوب 1375
  • آیین نامه ماده 4 مصوب 1374
  • آیین نامه ماده 27 مصوب 1379
  • آیین نامه ماده 28 مصوب 1379
  • آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383