به نام خدا

برخی از آیین نامه های نظام مهندسی معدن که مطالعه آن به مهندسین نقشه بردار عضو پیشنهاد می گردد:

دستورالعمل انتخاب هیئت مدیره

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی