به نام خدا


با عنایت به رای دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب که فعالیت انها در مقام ارایه خدمات است از ارسال معاملات فصلی استثنا گردیده اند لذا اعضای محترم دارای پروانه اشتغال از شمول ارسال صورت معاملات فصلی مستثنی بوده و نیازی به ارسال ان نمیباشد.