به نام خدا

هراندازه بشر در پروژه های عمرانی از تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان یک اهرم موثر برای افزایش دقت سود ببرد،به همان اندازه دارای دید بهتروافزایش قدرت جهت اخذ تصمیم گیریهای مناسب تر گردید در نتیجه این امر به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر سازمانها در کسب اطلاعات و منابع اطلاعاتی،کمک می کند.  اطلاعاتی به عنوان یک اهرم موثر برای افزایش دقت سود ببرد،به همان اندازه دارای دید بهتروافزایش قدرت جهت اخذ تصمیم گیریهای مناسب تر گردید در نتیجه این امر به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر سازمانها در کسب اطلاعات و منابع اطلاعاتی،کمک می کند. بسیاری از تصمیم گیریها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاص جغرافیایی مربوط می باشد.در نتیجه وجود یک سیستم اطلاعات جغرافیایی هوشمند می تواند کمک اساسی به مدیران در اخذ تصمبمات بهینه ایفا کند.

تعریفGIS:

 مجموعه ساخت یافته ای متشکل ازسخت افزار،  نرم افزار، متدها، داده ها و طراحی های شخصی برای تهیه، ذخیره سازی، به هنگام سازی، بازیافت، حفظ ونگهداری، تجزیه وتحلیل و نمایش موثر اشکال مختلف زمین مرجع می باشد.

 توانایی علم GIS:

 GIS  تکنولوژیی است که در همه علوم کاربرد دارد.زمانی که با اطلاعات مربوط به مکان کار می کنیم، GISباعث افزایش قدرت مشکلات روزمره مهندسی می شود.با استفاده از GIS می توان حوادث شهری را آنالیز نمود یا خریدهای مشتریان را ردیابی کرد ،حمل و نقل را در بهترین مسیرها انجام دادفبهترین مکان را برای یک سد انتخاب کرد وبسیاری موارد دیگر که قادر به بیان آن نیستیم.

چرا از  GISاستفاده می کنیم؟

- نگهداری وبازیابی حجم بزرگی از داده ها به صورت سریعتروموثرتر ممکن می گردد.

- داده ها به فرمی در می آیند که از نظر فیزیکی فشرده تراز نقشه های کاغذ می باشد.

- برای هر آنالیز،داده های فضایی گوناگون واطلاعات توصیفی مربوط به هر یک از آنها خیلی سریع با هم تلفیق می شوند.

- اطلاعات جدید تولید می شود.

- غیره

اجزای GIS:

 پنج جزئ اصلی که در یک GISموفق وجود دارند:

- سخت افزار

- نرم افزار

-داده

-اشخاص

- متدها

داده:

مهمترین جز GISاست.

 -داده 70الی80درصد وقت وهزینه را شامل می شود.

نرم افزار:

  عبارتست ازنرم افزار کامپیوتری که عملیات وابزار اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی،آنالیز ونمایش اطلاعات جغرافیایی راتامین می کند.

سخت افزار:

- در واقع همان کامپیوترهایی است که GISبرروی آن کار می کند ومی تواند یکp تنها ویا مجموعه ای از کامپیوترهای متصل به هم توسط یک server مرکزی باشد.

اشخاص:

- افرادی که GISرا اداره می کنند و متدهای آن را توسعه می دهند.متخصصان GISکه سیستم را طراحی می کنند وبرای ان برنامه می نویسند،تحلیل گران وکسانی که سیستم ها را به کار می برند.

متدها:

روش هایی که برای توسعه و اجرای یک GISموفق به کار می روند که وابسته به طبیعت مسائل ونیز مباحث مختلفی است که در اجرای این روش ها به کار می رود.

انوع داده ها در GIS:

1-    داده های مکانی : 

    • برداری
    • رستری

2-    داده های توصیفی

داده های مکانی :

این داده ها شکل گرافیکی ومکان را به ما نشان می دهند مانند نقشه راههاو...

داده های غیر مکانی :

این نوع داده هر چیزی که مربوط به توصیفات باشد را بیان می کند

2 نکته:

1-منظور از داده های جغرافیایی هر دو نوع داده مکانی و غیر مکانی می باشد.

2-تفاوت عمده بین این دو نوع داده در توابع پردازشی می باشد.