انجمن علمی-دانشجویی علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌ نماید:

سلسله گفتگوهای علمی با موضوع:

فناوری های نوین علوم مکانی و سنجش از دور در علوم جنگل

*تاریخ : چهارشنبه 28 مهرماه و 5 آبان ماه
*زمان: 18:00 الی 19:30

لینک دسترسی:
http://b2n.ir/tmu305
#انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل 
#معاونت دانشجویی فرهنگی
#دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور