تخمین بخار آب معلّق بوسیله اندازه گیری های GPS در محیط Sensor Web جهت پایش تغییرات آب و هوایی ناگهانی

 به منظور تعیین میزان بارندگی، یکی از پارامترهای مهم بررسی میزان بخار آب موجود در اتمسفر است. میزان بخار آب موجود در اتمسفر را می توان با روش های مختلفی از جمله تخمین مقدار بخار آب از شبکه ایستگاه های دائمی GPS، استفاده از Radiosonde و ماهواره های آب و هواشناسی محاسبه نمود. به منظور دسترسی به مشاهدات Real Time، شبکه سنسورهای GPS و Radiosonde را می توان در یک چارچوب تحت عنوان Sensor Web دسته بندی نمود. چارچوب Sensor Web زیر ساخت سایبر را با معماری سرویس گرا ترکیب کرده و به شبکه سنسورهای نامتجانس اجازه دسترسی، جستجوی داده، مدیریت و تحلیل مشاهدات را می دهد. استفاده از واسط های استاندارد در محیط داده، کمترین نیاز را به نرم افزار های مدیریت، بارزسازی و آنا لیز انواع مختلف داده ایجاد می نماید. در حال حاضر تکنولوژی سرویس های وب و پیاده سازی نمونه های موفق از آن نشان داده است که سرویس گرایی می تواند به عنوان راه حل عملی و دست یافتنی در طرّاحی سیستمهای جدید و یکپارچه سازی سیستم های بزرگ موجود مطرح گردد. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم تعامل پذیر برای اعلام هشدار پارامتر های هواشناسی و میزان بارش بر اساس سنسورهای مختلف مستقر در وب می باشد. استفاده از استاندارهای باز در طرّاحی (استانداردهای OGC)، تکنولوژی سرویسهای وب ( مانند Windows Communication Foundation) و معماری سرویس گرا، تکنولوژی های جدید در نمایش (مانند AJAX) و مدیریت دسترسی داده ها (مانند ADO.NET) باعث افزایش کارایی سیستم شده است.

واژه های کلیدی:شبکه سنسورهای GPS، سنسورهای هواشناسی، Sensor Web، بخار آّب تعلیق پذیر، معماری سرویس گرا