به نام خدا

نتایج هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران به شرح زیر می باشد: