به نام خدا

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری شامل موارد زیر می باشد که با کلیک روی هر یک می توان منابع مورد نظر را دانلود نمود:

نکات مهم:

  • منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود