به نام خدا

نقشه برداری:

 جزوه آموزشی خطاها در اندازه گیری

جزوه آموزشی تعیین مساحت

فتوگرامتری:

جزوه فتوگرامتری 1 دکتر صادقیان صفحات فرد

جزوه فتوگرامتری 1 دکتر صادقیان صفحات زوج

جزوه فتوگرامتری 1 دکتر عزیزی صفحات فرد

جزوه فتوگرامتری 1 دکتر عزیزی صفحات زوج

ژئودزی:

ژتودزی1 دکتر نجفی

ژئودزی2 دکتر محمد کریم صفحات فرد

ژئودزی2 دکتر محمد کریم صفحات زوج

جزوه آموزشی GPS و روشهای برداشت

جزوه آموزشی میکروژئودزی