به نام خدا

با سلام

برنامه حضورم در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به شرح زیر می باشد:

ایام هفته

8 الی 10

10 الی 12

12 الی 14

14 الی 16

16 الی 18

18 الی 20

شنبه

مطالعه و تحقیق

نماز و ناهار

ارتباط با صنعت

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

نماز و ناهار

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

عملیات GIS2

جلسه گروه نقشه برداری

نماز و ناهار

مشاوره دانشجویان

سه شنبه

GIS کاربردی

GIS2

نماز و ناهار

نرم افزارهای نقشه برداری

نرم افزارهای نقشه برداری

عملیات GIS2

چهار شنبه

نرم افزارهای نقشه برداری

اصول مدیریت در نقشه برداری

نماز و ناهار

مشاوره دانشجویان

کاداستر

پنجشنبه

مطالعه و تحقیق

نماز و ناهار

مطالعه و تحقیق

توضیحات: در صورت عدم تحقق هر یک از برنامه های هفتگی در روزهای شنبه تا چهارشنبه، روز پنجشنبه به آن برنامه اختصاص داده می شود.