به نام خدا

از لینک زیر می توانید به فایلی که حاوی مطالب مفیدی راجع به تفکیک آپارتمان و نرم افزاز آن می باشد دانلود کنید.

آموزش اصول تفکیک آپارتمان و نرم افزار مربوطه